Таярлайтыўғын қанийгелер

3141603-Дене-тәрбиясы ҳәм балалар спорты бойынша тренер.

3141603-Дене-тәрбиясы ҳәм балалар спорты бойынша тренер.

Ийелейтуғын кәсиби: Билимлендириў мекемелеринде спорт түрлери бойынша тренер-үйретиўши. Балалар спорт ойынлары бойынша тренер.

3141601-Қәнийгелестирилген ҳәм басланғыш тәлим мекемелери тәрбияшысы.

3141601-Қәнийгелестирилген ҳәм басланғыш тәлим мекемелери тәрбияшысы.

Ийелейтуғын кәсиби: Басланғыш тәлим тәрбиялық ислер...

3141602-Мектептен ҳәм класстан тыс тәрбия ислери шөлкемлестириўшиси.

3141602-Мектептен ҳәм класстан тыс тәрбия ислери шөлкемлестириўшиси.

Ийелейтуғын кәсиби: Улыўма билим бериў мектеплери ҳәм мектептен тыс дөгерек жумыслары...

3141701-Мектепке шекемги тәлим мекемелери тәрбияшысы.

3141701-Мектепке шекемги тәлим мекемелери тәрбияшысы.

Ийелейтуғын кәсиби: Мектепке шекемги тәлим мекемелеринде тәрбияшы, қәнийгелестирилген балалар мектепке...

3810101-Туристлик хызметлери шөлкемлестириўшиси.

3810101-Туристлик хызметлери шөлкемлестириўшиси.

Ийелейтуғын кәсиби: Турагент, Туроператор, Тураниматор, Экскурсовод.

3141001-Музыка хызметкери.

3141001-Музыка хызметкери.

Ийелейтуғын кәсиби: Мектепке шекемги тәлим ҳәм мектептен тыс мекемелеринде музыка басшысы. Музыка дөгереги басшысы.